כדאי לדעת

החברה הישראלית – השסע הלאומי

1הערות מוקדמות: א. השסע החריף ביותר בחברה הישראלית: זה שסע שחריפותו באה לידי ביטוי בכך שיש לו בסיסיים לאומיים, ריבודיים, חברתיים ופוליטיים. מקורות השסע הם

החברה הישראלית – השסע הלאומי

. תעסוקה – פרוליטריזציה: לאורך השנים חלו שינויים דיי משמעותיים בנושא התעסוקה – המשמעותי ביותר הוא פרולטריזציה. אם בשנות ה60- מחצית מהפלסטינית עבדו בחקלאות –

החברה הישראלית – עלייה הגירה קליטה

סגירת תרבותית: בשנים הראשונות של ההגירה מברה״מ )עד (2000 התנהלו ויכוחים מאוד גדולים בקרב המהגרים והאליטות של המהגרים לגבי הסוגיה של האם צריך להיטמע בחברה

החברה הישראלית – עלייה-הגירה-קליטה

ההגירה מברה״מ לשעבר ומתחים אתניים: חלק ניכר מהמהגרים הגיעו לכאן בלית ברירה, ורבים הגיעו לארץ מכיוון שמנעו מהם את האפשרות ללכת לארה״ב. זו אוכלוסייה שהמוטיבציה

החברה הישראלית – השסע הלאומי

סכסוך, מלחמה וצבא . היחלשות האומה במדים – מצבא עם לצבא מקצועי: האומה במדים שנוצרה בתקופה הטרום-מדינתית הלכה והתחזקה בשנות ה60- וה,70- ואפשר לומר שעד

החברה הישראלית – עלייה-הגירה-קליטה

ההגירה של שנות ה90- מברה״מ לשעבר: מאפיינים דמוגרפיים: דפוסי קליטה: ·   בתקופה הטרום-מדינתית: קליטת שוק וקליטה פוליטית: מנגנון עיקרי של קליטה היה ״קליטת שוק״ –

החברה הישראלית – עלייה-הגירה-קליטה

ההגירה של שנות ה90- מברה״מ לשעבר:  מאפיינים דמוגרפיים: ·   גיל: האוכלוסייה של העולים מברה״מ היא אוכלוסייה הרבה יותר מבוגרת מהאוכלוסייה הוותיקה. הגיל החציוני שלהם הוא

החברה הישראלית – עלייה-הגירה-קליטה

ישראל היא חברת הגירה. רוב הישראלים הם מהגרים בעצמם או דור ראשון למהגרים )למרות שגדל מספר הישראלים שנולדו בישראל.( חוויית ההגירה עדיין מאוד משמעותית. היו

ריבוד בחברה הישראלית

א. מקורות אי-השוויון: אי-שוויון היא תופעה שקיימת בכל החברות האנושיות שמוכרות לנו, מהפשוטות ביותר מבחינה טכנולוגית ועד המורכבות ביותר. אי-השוויון קיים מסיבה בסיסית – נדירות

החברה הישראלית – הדמוקרטיה בישראל

המושג המרכזי: הדמוקרטיה הליברלית המרכז בדמוקרטיה הליברלית הוא האזרח – זה סטטוס אוניברסלי שלא תלוי במוצא או במגדר. יש לו זכויות וחובות במסגרת מדינת הלאום.

החברה הישראלית

תוכנית הייצוב של 1985 והניאו-ליברליזם: תוכנית הייצוב נועדה להחזיר את ההתנהגות הכלכלית הסבירה לכלכלה בישראל. מכאן ואילך יחול שינוי מאוד גדול בכלכלה ובחברה בישראל –

החברה הישאלית – מדינה וחברה

תהליכי גלובליזציה ויחסי מדינה-חברה: אירועים בסביבה העולמית משפיעים גם על יחסי המדינה וחברה בישראל. יש ויכוחים מאוד גדולים בין חוקרים בנוגע לתהליכים אלה: יש חוקרים

החברה הישראלית – מדינה וחברה

מרכזיות המדינה ושינויים במעמדה: ניתוח לאורך זמן מושגים מרכזיים: מדינה, חברה אזרחית, הגמוניה )עמדה של קבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות השולטות באמצעי הייצור, בהון הכלכלי,

החברה הישראלית

  יחסים עם ארגונים לא מדינתיים: o   תחום הביטחון – פירוק מטה הפלמ״ח: הפלמ״ח ב1948- היה הפיקוד המאורגן ביותר בצבא וניו בו 3 חטיבות מרכזיות.